One Eighty

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: betalingsverplichtingen

Onze facturen zijn contant betaalbaar en zonder korting, binnen de 21 dagen na factuurdatum. Bedragen die op de vervaldatum niet zijn betaald, geven van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding tot een nalatigheidsintrest van 9,5% per jaar, te rekenen vanaf de factuurdatum.

Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldatum wordt het openstaande bedrag, onafhankelijk van eventuele nalatigheidsintresten en gerechtskosten, zonder ingebrekestelling vermeerderd met een vast bedrag ten belope van 15% met een minimum van 50,00 EUR, en dit als inningskosten.

Eventuele klachten dienen ons uiterlijk binnen de 8 dagen na factuurdatum te worden overgemaakt door middel van een aangetekend schrijven. Na die datum wordt de factuur beschouwd als definitief aanvaard.

 

Artikel 2: locatie

One eighty stelt de klant de panoramazaal op de 9de verdieping van het Museum aan de Stroom te 2000 Antwerpen, Hanzestedenplaats 5 ter beschikking zoals vermeld in de offerte.

De uitrusting van de One eighty omvat de vaste installaties en de bijzondere uitrusting die eigen zijn aan deze zaal. Het gebruik van de One eighty is strikt beperkt tot wat vermeld staat in de overeenkomst. Elke wijziging aan de opgegeven bestemming brengt automatisch het recht op prijsherziening met zich mee.

Indien de klant One eighty gebruikt buiten de vastgelegde periode, verbindt de klant zich ertoe om een bijkomende vergoeding te betalen. Alle bijkomende diensten, elke inrichting die geen deel uitmaakt van de standaard uitrusting zullen neergeschreven worden in een afzonderlijke prijsopgave en extra aangerekend worden.

Elke uitrusting meegebracht door de klant of een van diens leveranciers, dient door One eighty goedgekeurd te worden op basis van het lastenboek dat uiterlijk een maand voor het evenement door de klant bezorgd wordt.

De prijs omvat het verbruik van elektrische energie in One eighty die nodig is voor de bestemming opgegeven in de overeenkomst en dit in zoverre de elektrische installaties bovenop de standaard uitrusting de vermogenswaarden niet overschrijden.

De levering van dranken, maaltijden en diensten in One eighty is uitsluitend voorbehouden aan de diensten van Z9 BVBA.

De klant is verplicht zich in regel te stellen met de regelgeving omtrent SABAM.

De klant dient een verzekering af te sluiten voor het dekken van de schade die door de organisatie van zijn evenement, zou kunnen toegebracht worden aan de door de klant of zijn gasten gebruikte lokalen en uitrusting.

Om de integriteit van One eighty en zijn uitrusting te vrijwaren, dienen de klant en zijn leveranciers zich te houden aan de richtlijnen gegeven door de technische diensten van Z9 bvba, in het bijzonder bij het opstellen en afbreken van de uitrusting.

De klant en de contractant zijn hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk ten overstaan van Z9 BVBA. voor alle schade toegebracht aan personen, gebouwen, meubelen of uitrusting van het Museum aan de Stroom en van de voor het publiek toegankelijke plaatsen.

 

Artikel 3: exoneratie

One eighty wijst alle aansprakelijkheid af voor:

 • schade toegebracht aan voertuigen.
 • kleren of waardevolle voorwerpen die vergeten of verloren worden in de vestiaire.
 • materiaal dat achtergelaten wordt in de panoramazaal 9 Beaufort.
 • gebeurlijke ongevallen.

 

Artikel 4: gebruik van de locatie

Al het didactisch materiaal, het tentoonstellingsmateriaal en de panelen die door de klant opgesteld worden, moeten onmiddellijk na het einde van het evenement, dezelfde dag en op kosten van de klant verwijderd worden.

One eighty behoudt zich het recht voor om van de klant de aanwezigheid te eisen van een professionele veiligheidsdienst tijdens de hele duur van de manifestatie en dit op kosten van de klant.

Behoudens voorafgaande, schriftelijke instemming vanwege Z9 BVBA is het de klant verboden om op welke wijze ook enige verwijzing te maken naar en/of op enige wijze gebruik te maken van de tekens, logo’s die gebonden zijn aan de namen “Viki Geunes” en “Zilte”.

Het is verboden om affiches op muren, vloeren of plafonds te kleven, te nieten of op enige andere wijze aan te brengen. Herstellingen van de schade die veroorzaakt wordt door het niet naleven van dit voorschrift zijn volledig voor de rekening van de klant.

One Eigthy behoudt zich het absoluut recht voor tot het eenzijdig opzeggen zonder vooropzeg noch schadevergoeding van elk contract waarvan het voorwerp onverzoenbaar zou blijken met de bestemming van de gehuurde lokalen en zou indruisen tegen de goede zeden en de openbare orde zou kunnen verstoren.

One eighty kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gedeeltelijke of volledige niet-uitvoering van de overeenkomst, wanneer dit het gevolg is van toeval, het toedoen van derden, het toedoen van de overheid of een geval van overmacht zoals een algemene staking, lock-out, overstroming, brand, aanslag waarvan deze opsomming niet exhaustief is.

 

Artikel 5: reserveringen

Om de reservatie te garanderen, wordt de klant een voorschot gevraagd:

 • 15% van de som gekend bij ondertekening dient betaald te worden bij de bevestiging
 • 35% van de som gekend bij ondertekening dient betaald te worden 60 dagen voor het event
 • De slotfactuur (het saldobedrag) dient betaald te worden uiterlijk 21 dagen na facturatiedatum

 

Artikel 6: schriftelijke bevestiging

Voor een vlot verloop van de manifestatie dient de klant uiterlijk 96 uur voor het begin van de manifestatie, schriftelijk het juiste aantal deelnemers aan One eighty kenbaar te maken.

Indien 96 uur voor de manifestatie geen schriftelijke bevestiging gegeven wordt van het aantal deelnemers, zal het hoogste aantal deelnemers dat in de overeenkomst vermeld staat, aangerekend worden.

 

Artikel 7: annuleringsvoorwaarden

a) Vermindering van het aantal deelnemers.

 • Tot 60 dagen voor de datum van de manifestatie, kan het totaal aantal deelnemers zonder kosten met 20% verminderd worden.
 • Tussen 59 en 30 dagen voor de datum van de manifestatie kan het totaal aantal deelnemers zonder kosten met 10% verminderd worden.
 • Tussen 29 en 4 dagen voor de datum van de manifestatie, kan het totaal aantal deelnemers zonder kosten met 5% verminderd worden.
 • Op 4 dagen of minder voor de manifestatie kan geen rekening meer worden gehouden met een vermindering van het aantal deelnemers en zal de manifestatie in haar geheel aangerekend worden.
 • Annulaties die de percentages overschrijden, kunnen niet in aanmerking genomen worden en zullen volledig aangerekend worden.

b) Bij volledige annulatie:

Bij volledige annulatie door de klant worden de voorschotten niet terugbetaald tenzij een andere organisatie of partij alsnog One eighty op die datum reserveert. Er wordt in voorkomend geval maximaal 50% van de voorschotten terugbetaald.

Bij annulatie 7 dagen of minder voor de manifestatie, zal One eighty de manifestatie in haar geheel aanrekenen.

 

Artikel 8: bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht

Bij geschillen is het Belgisch recht van toepassing en zijn de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd, dit onverminderd de wet van 14.07.1991 op de handelspraktijken en de bescherming van de consument.

 

Artikel 9: slotbepalingen

De nietigheid van één van de bovenstaande artikelen brengt niet de nietigheid mee van de overige artikelen.